inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 20 -

5o Al-L

Likvidace zemědělských a lesnických

spolků*_____________________________ 1942-1945 4 - 20

a/ Všeobecně: Zprava o likvidacích země-r
dělských spolkůo- Písemné pokyny A.

Hrubého pro likvidační pračeZápisy
o schůzích likvidační komise* 4;

Nemovitý majetek a účední doklady likvi-
dovaných spolků.- Seznamy likvidovaných
spolků v Čechách a na Moravě / podle
okre sů/. 5

Zprávy o likvidaci místních domovin
a spolků / řazeno abecedně podle lokalit .A-H 6

CH -Mi 7

n - ř a

S - Ž 9

b/ Jednotlivé spolky a korporace;

Česká zemědělská rada / movitý a nemovi-
tý majetek./

Svaz velkostatkářů / finanční záležitosti
nemovitý majetek/o- 10

Svaz statkářů a nájemnů / běžný účet
u Hospodářské záložny statkářů a nájem-
ců, pomocná účetní kniha Republikánské-
ho svazu čsl. statkářů a nájemců v Praze,
odb. Plzeň.- Stav jmění, inventář/. 11-12

Hospodářská jednota severovýchodní Mora-
vy / finanční záležitosti/. 12

Ústřední svaz pěstitelů zemáků v Německém
Brodě / nyní Havlíčkův Brod/ jmění movi-
té i nemovité, bilance, pronájem rolnické-
ho domu./ 13