Archiv bezpečnostních složek

Historický fond Státní bezpečnosti

Otevřít
Tematický popis: Svazky, které byly po ukončení vyhodnoceny jako zvláště závažné, instruktivní a vhodné pro dokumentaci historického vývoje a činnosti kontrarozvědky. Do fondu byly v roce 1985 rovněž zařazeny spisy tzv. Akce "B" - bytová akce z roku 1953. Tato akce se týkala zrušení nájemních smluv výměrem ÚNV hl. m. Prahy a přidělení náhradního bytu mimo Prahu osobám politicky nespolehlivým a majitelům domů (zahrnuje osoby s datem narození po roce 1910).
Archiv:
Datace:
1945 - 1989
Původce:
Vyšetřovací a operativní součásti Státní bezpečnosti
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Praha

Otevřít
Tematický popis: Pohraniční stráž, střežení státní hranice, vojska ministerstva vnitra, velitelství útvarů Pohraniční stráže, od 70. let též problematika ochrany hranice s tzv. socialistickými státy. Fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy), dále deníky spisů tajné a obyčejné, rozkazy a nařízení, stranické materiály. Z tehdejších utajovaných písemností tvoří významné skupiny denní hlášení o událostech na státních hranicích, šetření přechodů státní hranice, zběhnutí a úrazů.
Archiv:
Datace:
1945 - 1992
Původce:
Velitelství Pohraniční stráže Praha (PS-útvar 9600 Praha) Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže Praha (PS-útvar 9600 Praha) - od května 1952 Hlavní správa Pohraniční stráže Praha (PS-útvar 9600 Praha) - od července 1954 Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže Praha (PS-útvar 9600 Praha) - od ledna 1964 Velitelství Pohraniční stráže Praha - od roku 1966 Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Praha (PS-útvar 9600 Praha) - od června 1973 Hlavní velitelství Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Praha (PS-útvar 9600 Praha) - od 1.1.1991
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Hlavní správa sboru požární ochrany

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti všeobecné povahy, směrnice, zápisy z porad, zprávy, stanoviska, návrhy na vyznamenání, kádrové protokoly, plány práce, výkazy o plnění požární prevence, prognózy vývoje požárovosti, přehledy požárovosti, plány výuky ve vzdělávacích zařízeních PO MV ČSR, maturitní zkoušky na SOŠ PO, požární sport (reprezentace), informace o plnění úkolů v oblasti PO, mimořádná bezpečnostní opatření, protokoly písemností, jednací protokoly, sbírky oběžníků.
Archiv:
Datace:
1946 - 1989 (1990)
Původce:
Ústřední správa státního požárního dozoru 1953-1958 (+předchůdci) Hlavní inspekce požární ochrany 1958-1968 Hlavní správa požární ochrany 1969-1985 Hlavní správa Sboru požární ochrany 1986-1994
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů

Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra

Otevřít
Tematický popis: Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966), Ústřední publikační správa (1966-1968) - denní zprávy, ochrana utajovaných skutečností, kontrola a cenzura literatury, rozhlasu televize, divadla, filmu a související agenda obou úřadů: personální a provozní záležitosti, pokyny a směrnice týkající ochrany utajovaných skutečností.
Archiv:
Datace:
1953 - 1969
Původce:
Hlavní správa tiskového dohledu MV Ústřední publikační správa Mimisterstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Hlavní správa Veřejné bezpečnosti

Otevřít
Tematický popis: Materiály vzniklé z činnosti náměstků ministra vnitra ČSR obsahují návrhy na novou organizaci obvodních oddělení Veřejné bezpečnosti (VB) a Městské správy VB Praha, plány činnosti MV v letech 1964-1970, zprávy o studijních cestách příslušníků do zahraničí, přehledy o operativní činnosti a vyšetřování, zprávy o bezpečnostní situa ci v roce 1968, zprávy o vývoji kriminality, zápisy z porad náčelníků správ VB. Dále jsou ve fondu materiály inspekce náčelníka Hlavní správy VB, stížnosti občanů, zprávy dozorčí služby. Písemnosti a jednací protokoly vnitřního odboru - organizační záležitosti, reorganizace útvarů, zprávy dozorčí služby, písemnosti o událostech r. 1968. písemnosti k organizaci Veřejné bezpečnosti na železnici. Dále zprávy a rozbory kriminality, návrhy na organizaci dopravních inspektorátů a ochrany státních hranic.
Archiv:
Datace:
(1944) 1945 - 1969
Původce:
Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti 1945-1948 Velitelství Veřejné bezpečnosti 1949-1952 Hlavní správa Veřejné bezpečnosti 1952-1968 Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti 1969-1975
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky

Otevřít
Tematický popis: Sbírka dokumentů vzniklých činností různých útvarů vojenské kontrarozvědky v letech 1945-1958: Obranné zpravodajství (1945-1946), Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (1952-1953), VI. správa Ministerstva vnitra (1953-1964). Její velkou část tvoří osobní svazky důstojníků, poddůstojníků a civilních zaměstnanců armády propuštěných po roce 1948 pro politickou nespolehlivost i jejich rodin a známých. V těchto svazcích jsou prověřovány osoby podezřelé ze spolupráce s cizími rozvědkami, šiřitelé ilegálních tiskovin, vojenští zběhové, osoby zadržené při pokusu o ilegální přechod hranice, osoby žijící trvale v zahraničí a členové církví a náboženských sekt v armádě. Mezi prověřovanými jsou též bývalí vojáci a civilisté, kteří se provinili v době nesvobody spoluprácí s okupanty a jejich bezpečnostními složkami (Abwehr, Gestapo, Sicherheitsdienst), sloužili v německé armádě nebo vládním vojsku, byli členy NSDAP, SA, SS nebo kolaborantských organizací a spolků (Kuratorium, Hlinkovy gardy, Vlajka apod.). Zbylá část sbírky je tvořena dokumenty, poznatky a zprávami o činnosti, organizaci a fungování nacistických bezpečnostních složek, kolaborantských a aktivistických organizací a spolků, po roce 1945 potom zahraničních zpravodajských služeb a rozvědek USA (CIC), Spojeného království, Německa, Francie, Maďarska, Polska, Rakouska - jejich organizace, fungování, agenturních sítích a využívání různých firem, organizací a spolků působících v letech 1945-1953 na území Československa. Nejstarší jednotliviny se týkají fungování kontrarozvědky ČSR ve třicátých letech. Cenné jsou též části sbírek o působení československých vojáků v zahraničí za 2. světové války. Další tématické oblasti: sledování konzulátů, české menšiny v zahraničí, odsun Němců, sudetští Němci po roce 1945, Ukrajinská povstalecká armáda, prověřování odboje, židovské organizace.
Archiv:
Datace:
1927 - 1958
Původce:
Hlavní správa Vojenská kontrarozvědky a její předchůdci Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra, Vojenství

Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti Praha

Otevřít
Tematický popis: Organizace SNB, dislokace útvarů SNB, poměr SNB k národním výborům, situační zprávy a hlášení o bezpečnostních poměrech, informace pro ministra vnitra, různá znění zákona o národní bezpečnosti, zprávy o činnosti četnictva za okupace, dekrety prezidenta republiky, tábory - koncentrační, internační aj., trestná činnost, zbraně.
Archiv:
Datace:
(1943) 1945 - 1948
Původce:
Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti Praha 1945 - 1948 Generální velitelství uniformované policie Praha (jeho předchůdce)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti ČSR

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti a administrativní pomůcky z činnosti sekretariátu Hlavního velitelství VB (bezpečnostní opatření, zprávy o bezpečnostní situaci v době výročí srpnových událostí 1968, zprávy o mimořádných událostech - pohřeb J. Palacha, sebevražda J. Zajíce, zprávy o kriminalitě), dozorčího útvaru (denní zprávy), inspekce náčelníka hHlavního veliteství VB (stížnosti občanů, zprávy o prověrkách na útvarech), I. a II. odboru Správy kriminální služby a personálního a školského odboru hlavního velitelství.
Archiv:
Datace:
(1968) 1969 - 1975 (1976)
Původce:
Ministerstvo vnitra ČSR - Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti 1969-1975
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Hlavní výbor KSČ při Federálním ministerstvu vnitra

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí Hlavního výbor KSČ při FMV, konference
Archiv:
Datace:
1948 - 1989
Původce:
Hlavní výbor KSČ při FMV
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Hradní stráž Praha

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Vnitřní stráž, Hradní stráž. Fond obsahuje deníky spisů dříve utajovaných (tajných) a obyčejných z let 1972-1983, rozkazy 1955-1983, obyčejné spisy 1969-1983, dříve utajované (tajné) spisy 1966-1983, dále pak jsou zde dochovány písemnosti útvarových organizací KSČ a SSM, resp. ČSM z let 1965 až 1974.
Archiv:
Datace:
1955 - 1983
Původce:
7. zvláštní prapor PS Praha (PS-útvar 2292 Praha) 7. zvláštní prapor Ministerstva vnitra Hradní stráž (od února 1966) Hradní stráž ČSSR Praha - vojenský útvar ministerstva vnitra 2292 Praha (od března 1970)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace