Archiv bezpečnostních složek

I. správa SNB

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu jsou uloženy spisové materiály poválečné čs. civilní rozvědky do začátku roku 1990. Dále jsou zde uloženy některé kartotéky (speciálních služeb nepřítele; provalové karty; likvidační karty; OEK občanských zaměstnanců).
Archiv:
Datace:
(1930) 1939 - 1990
Původce:
Politické zpravodajství MV - od r. 1945 Státní bezpečnost - odbor BAb - od r. 1948 MNB, 2. sektor zahraniční zpravodajské služby (Odbor Z) - - od r. 1950 MNB, Správa zahraničně politické rozvědky, - od r. 1952 I. správa MV (FMV; SNB) - - od r. 1953 I. správa SNB
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

I. správa SNB - operativní svazky

Otevřít
Tematický popis: Zahrnuje operativní svazky vedené v evidenci I. správy SNB (Hlavní správa rozvědky). Jedná se o objektové svazky, svazky vyřazených typů ("archivní"), osobní svazky kádrových příslušníků, osobní svazky tajných spolupracovníků, svazky konspirativních a propůjčených bytů, svazky operativní korespondence a o svazky aktivních opatření. Součástí fondu jsou i registrační a archivní protokoly.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990 (1998)
Původce:
skupina Z-B odboru pro politické zpravodajství MV (1945 - 1946) skupina VII-B VII. odboru MV (1946 - 1947) sektor III/Ab III. odboru MV (1947 - 1948) sektor BAb Velitelství Státní bezpečnosti (1948 - 1950) 2. sektor zahraniční zpravodajské služby MNB (1950 - 1951) odbor "Z" MNB (1951 - 1952) Správa zahraničně politické rozvědky MV (1952 - 1953) I. správa MV (1953 - 1968) I. správa FS ZS (1968 - 1970) I. správa FMV (1970 - 1979) I. správa SNB (1979 - 1990)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, japonština, němčina, španělština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

II. správa Sboru národní bezpečnosti Praha

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti vzniklé z činnosti československé kontrarozvědky zaměřené proti vnějšímu i vnitřnímu nepříteli. Materiály do r. 1953 pocházejí z provenience Velitelství Státní bezpečnosti - jedná se zejména o jednací protokoly. Z důvodu zachování celistvosti některých problematik jsou ve fondu i písemnosti X. správy SNB a období rozdělení, resp. opětného sloučení II. a X. správy
Archiv:
Datace:
(1947) 1953 - 1990
Původce:
II. správa SNB Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

III. správa ministerstva vnitra - vnitřní zpravodajství

Otevřít
Tematický popis: Jednací protokoly původců
Archiv:
Datace:
1951 - 1963
Původce:
2.sektor velitelství Státní bezpečnosti, III.správa Ministerstva vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

III. správa Sboru národní bezpečnosti - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky

Otevřít
Tematický popis: Fond A 30 obsahuje písemnosti z let 1954 - 1971 s přesahem do roku 1974. Jeho podstanou část zaujímají dokumenty, týkající se komise pro vypracování Akčního programu čs. kontrarozvědky a VKR v r. 1968 včetně připomínek jednotlivých útvarů, dále pokusy o ustavení různých stavovských organizací v ČSLA (Svaz vojáků z povolání), plány práce, rozbory činnosti, svodky, vyhodnocení operativní situace, archiválie k trestné činnosti příslušníků armády i občanských zaměstnanců, k činnosti VKR v průběhu srpnových událostí v r. 1968, přehledy zběhnutí do ciziny v l. 1968 - 1969.Fond A 30/2 obsahuje archiválie z let 1945 - 1979. Jedná se o rozkazy náčelníka centrály VKR, deníky spisů a účetní knihy centrály, jednací protokoly, deníky spisů a účetní knihy orgánů VKR ve vojenských okruzích, armádách a útvarech pozemních a leteckých sil ČSLA, deníky spisů OVKR brigád a praporů Vnitřní stráže MV, deníky spisů OVKR a pokladní knihy OVKR pohraničních brigád MNB (MV) a brigád PS, zápisy o skartaci spisů.Ve zbývající části fondu (předané Vojenským zpravodajstvím v roce 2008) se nacházejí nezpracované písemnosti z let 1951 - 1990 tvořené převážně spisovým materiálem Hlavní správy VKR a jejích teritoriálních útvarů, dále se jedná o kádrové rozkazy náčelníka HS VKR, rozkazy náčelníků jednotlivých součástí HS VKR, INA (interní normativní akt) VKR a INA FMV, deníky spisů, mobilizační dokumentace, vyšetřovací karty a další. Zvlášní část tvoří dokumenty původně určené ke skartaci.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Hlavní správa obranného zpravodajství MNO 1945 - 1946 5. oddělení Hlavního štábu MNO 1946 - 1950 Hlavní informační správa MNO 1950 - 1951 Velitelství vojenské zpravodajské služby (III. samostatný sektor MNB, odbor C MNB) 1951 - 1952 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 1952 - 1953 VI. správa MV (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky, Správa vojenské kontrarozvědky) 1953 - 1964 III. správa MV, III. správa HS StB, III. správa FS ZS, III. správa FMV, III. správa SNB (Správa vojenské kontrarozvědky, Hlavní správa vojenské kontrarozvědky) 1964 - 1990
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Československá armáda po roce 1945, Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

III. správa SNB - operativní svazky

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu je uložena svazková agenda vojenské kontrarozvědky - objektové svazky, svazky kontrarozvědného rozpracování, svazky tajných spolupracovníků, skartační záznamy, registrační a archivní protokoly.
Archiv:
Datace:
(1947) 1948 - 1990 (1993)
Původce:
Hlavní správa obranného zpravodajství - od r. 1945 Hlavní informační správa - od r. 1950 Velitelství vojenské zpravodajské služby - od r. 1951 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky - od r. 1953 (VI. správa MV, resp. od r. 1963 III. správa MV / FMV / SNB)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Inspekce ministra vnitra ČSSR

Otevřít
Tematický popis: Fond A 8 obsahuje písemnosti z let 1953 - 1972. Zejména se jedná o stížnosti, žádosti a upozornění odsouzených a obviněných osob na nesprávný postup orgánů bezpečnosti, prokuratur a soudů a porušení socialistické zákonnosti, šetření jednotlivých případů podle požadavků prokuratur a soudů, žádosti odsouzených osob o obnovu soudního řízení, o přezkoumání jejich trestné činnosti, o úplnou nebo částečnou rehabilitaci, o odškodnění za nezákonnou vazbu, žádosti o milost, zprávy o provedených prověrkách u útvarů MV, vojsk MV a nápravných zařízení MV, jednací protokoly, indexy.Fond A 8/2 obsahuje písemnosti z let 1951 - 1981. Jedná se především o šetření žádostí osob odsouzených nebo vyšetřovaných v období 50. let podaných za účelem rehabilitačního řízení podle zák. č. 82/1968 Sb., materiály týkající se "nezákonné činnosti" příslušníků SNB v souvislosti se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v r. 1968, trestné činnosti příslušníků SNB a vojsk MV, sebevražd příslušníků SNB, rozbor plnění závěrů XII. sjezdu KSČ na úseku SNB, zprávy o prověrkách u útvarů, plány práce + vyhodnocení činnosti inspekce, zápisy z porad a štábů inspekce, kádrové rozkazy náčelníka inspekce MV.
Archiv:
Datace:
(1945) 1953 - 1992
Původce:
Inspekční oddělení ministra národní bezpečnosti 1953 Inspekční oddělení ministra vnitra 1953 - 1962 Kontrolně-inspekční odbor ministerstva vnitra 1962 - 1964 Inspekce ministra vnitra 1964 - 1969 Inspekce ministra vnitra ČSSR (od 29. 3. 1990 ČSFR) 1969 - 1991
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Institut ministerstva vnitra pro výchovu a vzdělávání

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti Institutu ministerstva vnitra pro výchovu a vzdělávání, školní plány, vzdělávání v rezortu MV
Archiv:
Datace:
1990 - 1992
Původce:
Institut ministerstva vnitra pro výchovu a vzdělávání
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Internační středisko Ostrava-Kunčice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje hlášení, pokyny, zprávy.
Archiv:
Datace:
1946 - 1946
Původce:
Internační středisko Ostrava-Kunčice 1945-1946
Místo vzniku:
Vítkov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu

Internační tábory pro Němce

Otevřít
Tematický popis: Evidenční listy internovaných Němců i osob jiných národností z okresů Opava, Bruntál, Nový Jičín, Jeseník vedené Velitelstvím Národní stráže v Opavě s připojenými písemnostmi: telegramy, převodní listy, protokoly, propouštěcí listy, potvrzení Rudé armády, různá prohlášení (1945-1948); Internační tábory Klatovy a Lysá nad Labem - Dvorce: evidenční listy internovaných, seznamy válečných zajatců, uprchlých osob, přidělení na práce, seznamy internovaných Rusů a Poláků, personální spisy dozorců, směrnice a provozní řády a další písemnosti vzniklé provozem táborů (1945-1946).
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace