Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Fotofond

Otevřít
Tematický popis: Sbírka obsahuje fotografie, tématicky dokumentující historii regionu do současnosti.
Archiv:
Datace:
1850 - 2005
Původce:
Hodonín a obce původního okresu
Místo vzniku:
Hradec Králové
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Městské muzeum Veselí nad Moravou

Otevřít
Tematický popis: Jedná se o pečetidla správních orgánů města Veselí a školních orgánů města Veselí, pečetidla soukromých osob, pečetidla spolků, cechovní pečetidla.
Archiv:
Datace:
1716 - 1950
Původce:
GI 2013 provedeno beze změny.
Místo vzniku:
Humpolec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky typářů, pečetí a razítek

Městské muzeum Veselí nad Moravou

Otevřít
Tematický popis: Soubor obsahuje volební materiály, materiály z činnosti soudů, písemnosti vzniklé z činnosti muzea ve Veselí nad Moravou, úřední korespondenci, písemnosti z činnosti spolků a organizací, cechovní materiály, školní dotazníky, listiny, písemnosti vzniklé z činnosti správních orgánů měst a vyšších územních úřadů, policejní materiály, patentní listiny a písemnosti patentního úřadu, osobní doklady, kupní smlouvy, mapy, situační plány, plány, písemnosti týkající se úzkokolejné železnice.
Místo vzniku:
Humpolec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Pozůstalost PhDr. Emanuela Havelky

Otevřít
Tematický popis: Bratři Mrštíkové - opisy, orginály, korespodence, fotografie, materiál vztahující se k literární tvorbě dr. Emanuela Havelky v oblasti náboženství, církevní - rukopisy, strojopisy a fogografie. Ostatní tvorba dr. Emanuela Havelky s původním materiálem. Dr. Císař a Farliost Kloboucká.
Archiv:
Datace:
1893 - 1956
Původce:
PhDr. Emanuel Havelka - ředitel Měšťanské školy chlapecké v Hodoníně a okresní školní inspektor v Kyjově, dále pak místopředseda spolku Masarykova Muzea v Hodoníně v letech 1923 - 1938, 1938 - 1952 - předseda.
Místo vzniku:
Hradec Králové
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Sbírka jednotlivin archivního charakteru

Otevřít
Tematický popis: 1. oběžník z roku 1812 2. oběžník z roku 1812 3. Herrschaft Strassnitz, listina vztahující se k panství Strážnice z roku 1774 4. Pergamenová listina hraběte Josefa Antonína z Magnis z r. 1701 s právy a povinnostmi poddaných strážnického panství, zbytek pečeti 5. Generální cehovní artikule pro pořádky královských dědičných zemí českých 1739, 2 svazky 6. Jistá a zkušená lékařství koňská sepsaná od M. Albrechta štolmistra, kováře císaře Fridricha r. 1830 7. Dopis Aloise Jiráska dr. Hessovi z r. 1887 8. Listina o zrušení nevolnictví I. listopadu 1781 - František Josef I. 9. Patent Josefa II. - O zemsko-knížecích gruntovních daních - vydán 10. 2. 1789 10. Listina Maxmiliána Filipa z Magny, 18. stol. pergamen, obtížně čitelné 11. Prohlášení c.k.m.s. guberniálního Místopresidenta Leopolda hraběte Lažanského vydání v souvislosti s říjnovými událostmi roku 1848 12. řízení pro zemskou čeládku v Čechách,Moravě a Slezsku,od 30. dne měsíce září roku 1782 13. Listina Marie Terezie z r. 1764, pergamen, odpověď prosbu 14. Listina císaře Františka II, z roku 1797 s císařskou pečetí 15. rukou psaný popis okolí katastru obce Velká nad Veličkou z roku 1828 16. Cirkulář od C.K.Moravsko-slezského zemsk.gubernium, vypsání dedičné, wydělečné a židovské daně na rok 1840 17. knížka kontribuční obce Velká nad veličkou, panství Strážnice 18. ponaučení pro představené k wywedení cirkulárních předpisů od 1.máje 1819 za příčinou gruntovní daně provisorium 19. Listina o prodeji strážnického panství, předtištěný blanket s ručně dopsanými pasážemi, opatřeno 3mi pečetěmi 20. Listina o prodeji strážnického panství z r. 1789, listina je opatřena 3mi pečetěmi 21. Výtah z tereziánských patentů z let 1749-1750 popisující rozdělení poddaných do tříd 22. Cirkulář od C.K.Moravsko-slezského zemsk.gubernia §35-42,102 23. Kontribučenský fond Hodonínsko-Pavlovický, matrika usedlostí podílníků z roku 1872 24. soubor výpisů z lánských rejstříků, tereziánského a josefinského katastru, urbáře panství 25. Kupní smlouva o prodeji kopanic u Sobotiště mezi Petrášem Šimšálkem a Ondrášem Šulcem 26. přepis listiny z roku 1676. Podmínky pro přijetí do cechu kovářského, kolářského a zámečnického v Kyjově 27. Horenská čili viniční kniha obce Mutěnice. Majitelé vinohradů od roku 1725 až do roku 1810 28. Kniha na przipowidani a wypowydani učedníkuv při poctivem cechu kovářském, kolářském zámečnickem, stolařskem a bednářském ve městě Hodoníně leta pane 1701 29. soubor adventních písní ručně psaných Jury Dyngy aneb Penkavy, r.1733 30. Postila v českéí řeči z roku 1779 31. zákony a nařízení, patenty z 31. 3. 1795 32. my František Josef I. z boží miliosti císař rakouský, král uherský a český - dodatky k zákonu a zrušení poddanství z 7. 9. 1843 33. oznámení o vyplácení fundací invalidům z války ze Sardinií, Brno 23.3.1850-Leopold hrabě Lažanský 34. Císařský patent upravující v Uhrách, Sedmihradsku, Chorvatsku, Srbsku, Srbské Vojvodině, Temešvárském Bátu s platností od 1.3.1851 podmínky tabákového monopolu. 35. Prohlášení k Moravanům od moravského a slezského správce Leopolda hraběte Lažanského - týká se zřízení invalidního fondu pro účastníky války se Sardinií 36. Vyhlášky k národům mým dědičných zemi německých a slovanských 8.10.1848 Hezogenburg 37. Wystraha MILI KRAJANI!-leták s protirevolučním obsahem 38. prohlášení císaře Ferdinanda V. k obyvatelům Čech a Moravy během revol.událostí 1848 39. opis Parcelního protokolu obce Mutěnice, berní okres Hodonín z r.1827 40. výtah z reklifikačního čili tereziánského katastru z let 1749-1754 obce Mutěnice 41. majitelé domu v Mutěnicích dle starých čísel v roce 1827-1850 a dle nových čísel v r.1921, dle ter.katastru z roku 1754, dle urbáře hrab. z Oppersdorfu u roku 1621 42. souhrnný soupis domů, chalup a občanů, jak obývali domy před rokem 1656 43. bůdy a sklepy dle pozemkové knihy 1812-1883.Bůdy v roce 1827 dle starého parcel.protok. 44. urbář 1654-56hrab. z Oppersdorfu I. lánová vizitace 45. urbář Oppersdorfský z roku 1691 Mutěnice a Kopanice 46. urbář 1654-56 hrab.z Oppersdorfu I. lánová vizitace obsahující jen Mutěnice 47. pozemková kniha Mutěnice od roku 1812-1883 48. přípisy domů 1685-1693, změny držitelů domů v Mutěnicích 49. soubor ručně psaných svatebních smluv z Hroznové Lhoty z let 1800-1802,opatřeno pečetí 50. příjímací učňovský list z Hrubé Vrbky z roku 1860, opatřený obecní pečetí 51. seznam řemeslných učňů cechu krejčovského z roku 1797, rukopis, psáno česky 52. ochranná zaříkávání pro dobytek, rukopis 53. knížka krečřovského cechu z Velké nad Veličkou z cechovními záznamy z let 1797-1815 54. obecní kniha městečka Velká nad Veličkou 55. rukopis s pokyny ke mši 56. soubor 3 dopisů panu říšskému hraběti z Magnis 57. slovníček svatebních zvyků, prací, písní a děkování 58. výpis z urbáře hraběte Bedřicha z Oppersdorfu u roku 1691 59. "Jednání pnů stavů moravských o sněmu roku 1848" - zápisy o jednání stavů 60. prozatímní volební řád ke konstituční listině od 25.4.1848 61. rakouská říšská ústava z března r. 1849, Olomouc 4.3.1849 62. leták - "Dobrá rada k volení pro státní sněm do Vídně" OD sPOLKU PRO ZVELEBENÍ POLITICKÉ VZDĚLANOSTI " 63. Zákon upravující myslivost,Olomouc 7.3.1849 64. provolání "Výbor moravských Pánů Stavů obyvatelům Moravy" 65. vyhlášení o rozpuštění říšs. sněmu v Kroměříži a přijetí nové ústavu, Olomouc 1849 66. oznámení o volbách do zemského sněmu v Brně 1867 67. provizorní volební pořádek ke změně ústavní listiny 1848 68. vyhláška "Manifest k ústavě v prosinci 1848 69. provolání "Moravané" vydal Petr Chlumecký z Říčkovic dne 8. září 1846 70. výzva "obyvatelům" ke sběru finančních prostředků na armádu a mimořádné státní potřeby 71. vyhlášení "oznámení Františka Josefa I. o převzetí panovnické moci 1848 72. vyhláška " o zřeknutí se trůnu císaře Ferdinanda V. a Františka Karla, otce Fr. Josefa I. 73. prohlášení "k mým verým Moravanům a Slazanům-vydal císař Ferdinand 6.6. 1848 74. vyhláška "nařízení úřadům, aby zachovávaly všechny zákony, pokud je neodvolaly 75. vyhlášení "základních politických práv v zemích rakouského mocnářství 76. ohlášení "hraběte c.k. mor.-slez. místoprezidenta Leopolda Lažanského 77. oznámení"k lidu venkovskému o zrušení poddanství a závazků z toho vyplývajících 78. provolání "rakouskouherského císaře Ferdinanda k věrným obyvatelům mého sídla 79. řád volební - pro nejbližší český sněm zemský - Leo hrabě Thun
Místo vzniku:
Březno, Horní Hutě, Hradec Králové, Lisabon, Most, Praha XV., Staré Brno, Stožec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Spolky Hodonínska

Otevřít
Tematický popis: Stanovy spolků, seznamy členů, pozvánky, letáky, členské knížky, legitimace, průkazy, účty, korespondence, brožury, kandidátní listy, úřední hlášení, plakáty, památník, kalendáře
Archiv:
Datace:
1881 - 1985
Původce:
spolky Hodonínska
Místo vzniku:
Hradec Králové
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
neurčeno

Vlastivědné muzem Kyjov - fond A

Otevřít
Tematický popis: Fond A - sbírka listin Většinou opisy listin týkající se historie Kyjova, původně uložené v archivech v Brně, Olomouci, Praze a Kroměříži. Opisy pro muzeum pořídil Jan Kučera a Ludvík Kalus. Některé listiny jsou dochované v originále.
Místo vzniku:
Stožec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Vlastivědné muzeum Kyjov - fond B

Otevřít
Tematický popis: cechovní listiny a knihy, výuční listy, vysvědčení Jednotliviny v rámci fondu.
Místo vzniku:
Stožec
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Vlastivědné muzeum Kyjov - fond C

Otevřít
Tematický popis: křestní listy, pamětní knihy, závěti, nadace, smlouvy, protokolní knihy. Jednotliviny v rámci fondu.
Místo vzniku:
Stožec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Vlastivědné muzeum Kyjov - fond D

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje různé mapy, plány a projektovou dokumentaci staveb na Kyjovsku. Jednotliviny v rámci fondu.
Místo vzniku:
Stožec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky map a plánů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace